Domov / Obchodné podmienky
Kategórie
Výrobcovia
Voliteľný boxík #1

V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

Voliteľný boxík #2

V tomto boxíkov si môžete vytvoriť vlasatní obsah. Snažte sa o prehľadný, ľahko pochopiteľný text. Píšte pre Vašich zákazníkov. Nekopírujte cudzie texty. Atraktivitu textu zvýšte vkladaním obrázkov, infografiky.

Text vrátane obrázkov, hypertextových odkazov môžete upraviť v administrácii:

Pre zákazníkov / CMS stránky / Voliteľný boxík #1

Obchodné podmienky

tyto obchodní podmínky platí pro nákupy v internetovém obchodě
www.shop.medicton.com, jehož provozovatelem je
Medicton Group s.r.o. identifikační číslo: 27485391
se sídlem Jiráskova 609, 572 01  Polička
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 21742

 

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je prodávající, kterým je Medicton Group s.r.o.  a na druhé straně je kupující

I. Ustanovení pojmů

1. Prodávající:

Medicton Group s.r.o., IČO: 274 85 391, se sídlem Jiráskova 609, Horní Předměstí, 572 01  Polička, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Vratislavem Fabiánem, Ph.D, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka C 21742. Prodávající je plátcem DPH

Číslo účtu prodávajícího:

51-2653270277/0100 vedený u Komerční banky a.s.

Provozovna:

Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6

Email:

obchod@medicton.comservis@medicton.com 

Telefon:

+420 226 224 813

 

 1. 2. Kupující je jakákoliv osoba (fyzická/spotřebitel anebo právnická/podnikatel), která si objedná zboží v internetovém obchodě prodávajícího. S ohledem na stávající právní úpravu se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a který spotřebitelem není.
   
 2. 3. „Spotřebitelem“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
   
 3. 4. „Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem je ve smyslu těchto obchodních podmínek dále ten, kdo jedná v rámci své podnikatelské činnosti a v objednávce uvede své identifikační číslo. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
   
 4. 5. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele.

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://www.shop.medicton.com (dále jen „internetový obchod“) a tvoří nedílnou součást této smlouvy. Prodávající se zejména zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu.
   
 2. 2. Odchylná ujednání lze sjednat v kupní smlouvě a takto ujednaná odchylná ustanovení mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
   
 3. 3. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem.
   
 4. 4. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, apod. smluvních partnerů prodávajícího
   
 5. 5. Kupující je před vlastním uskutečněním objednávky dostatečným způsobem upozorněn na tyto obchodní podmínky, má tak možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího  a je umožněna jejich archivace ze strany kupujícího.
   
 6. 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
   
 7. 7. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s obchodními  podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
   
 8. 8. Prodávající sděluje, že splnil vůči spotřebiteli informační povinnost dle ust. § 1811 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když před samotným uzavřením smlouvy se spotřebitelem témuž sdělil:
 • svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,
 • označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
 • cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
 • způsob platby a způsob dodání nebo plnění,
 • náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
 • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,
 • údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,
 • prodávající sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího.), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, což se netýká příp. smluvní přepravy,
 • prodávající sděluje, že v případě odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel, ponese spotřebitel náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

III. OBJEDNÁVKA

 1. 1.Kupující provádí objednávku prostřednictvím internetového obchodu či telefonické nebo emailové komunikace. Prostřednictvím internetového obchodu provádí kupující objednávku buď jako registrovaný uživatel ze svého uživatelského účtu nebo v případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
   
 2. 2.Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
   
 3. 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
   
 4. 4. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
   
 5. 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
   
 6. 6. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
   
 7. 7. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu vyjma případů, kdy se jedná o zjevnou chybu v psaní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. 8. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat, měnit či opravit údaje, které do objednávky vložil.
   
 2. 9. Objednávka kupujícího, která je doručena do systému internetového obchodu prodávajícího, je návrhem kupní smlouvy. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
   
 3. 10. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná.
   
 4. 11. Prodávající si vyhrazuje právo provedenou objednávku ověřit, neověřenou objednávku je prodávající oprávněn odmítnout.
   
 5. 12. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího a to na emailovou adresu, ze které byla odeslána objednávka nebo která byla uvedena při objednávce zboží. S potvrzením objednávky obdrží kupující aktuální znění těchto obchodních podmínek včetně reklamačního řádu.

 

V. CENA PŘEDMĚTU KOUPĚ A JEJÍ SPLATNOST

 1. 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Ceny jsou pro spotřebitele konečné, tj. včetně DPH, případně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
   
 2. 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 3. 3. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně,
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GP webpay;
 • bezhotovostně platební kartou,
 • na fakturu se splatností pouze po uzavření rámcové smlouvy
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
 1. 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno právo prodávajícího žádat úhradu kupní ceny zboží předem.
   
 2. 5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od objednání zboží.

 

VI. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 1. 1. Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
   
 2. 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   
 3. 3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
   
 4. 4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné pomocí tohoto formuláře >> na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
   
 5. 5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
   
 6. 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
   
 7. 7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
   
 8. 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

VII. PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
   
 2. 2. Prodávající doporučuje kupujícímu před prvním použitím prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
 3. 3. Prodávající odpovídá za to, že prodávaný výrobek při převzetí nemá vady, zejména odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. 4. Vykazuje-li prodávaný výrobek vady nebo nemá vlastnosti v předchozím odstavci uvedené, má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy, dle dohody smluvních stran.
   
 2. 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil, dále u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

VIII. REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO SPOTŘEBITELE

 1. 1. Tento reklamační řád se vztahuje pouze na kupující v postavení spotřebitele a upravuje reklamace vad, které se na zboží dodaném kupujícímu vyskytnou v záruční době, a to z důvodu vadného plnění nebo v rámci záruky za jakost, pokud byla poskytnuta.
   
 2. 2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 občanského zákoníku a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
 3. 3. Pokud se jedná o zásilku dodávanou prostřednictvím poštovních služeb nebo externího dopravce je kupující povinen bezprostředně̌ po obdržení́ zboží zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a připadné viditelné́ poškození vzniklé́ přepravou. Zjištěné vady musí́ být vyznačeny na dodací́ list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní́ vady zjištěné po rozbalení zboží́ je kupující́ povinen ihned písemně̌ oznámit prodávajícímu.

 

Uplatnění reklamace

 1. 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
   
 2. 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v provozovně prodávajícího nebo zasláním e-mailu na servis@medicton.com, a to pokud možno s předáním vadného zboží prodávajícímu, nebo odesláním zboží na adresu provozovny prodávajícího. K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelnou kopii dokladu o nákupu (fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem) a dále vyplněný formulář >>, v kterém bude popsána závada a navržen způsob vyřízení reklamace.
 3. 6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČO a sídlo.
 4. 7. Záruku je třeba vždy potřeba uplatnit u prodávajícího písemně poštou nebo e-mailem a jednoznačně určit k jakému zboží se vztahuje (uvedení čísla faktury/dodacího listu, kódu zboží, popis vady, fotografie). Záruka se nevztahuje na vady způsobené zejména:
 • používáním produktu způsobem, pro který nebyl určen, vyroben a testován
 • běžným opotřebením
 • nevhodnou manipulací, pádem, úderem deformací
 • neoprávněným zásahem do konstrukce nebo mechaniky, opravami prováděnými nezaškoleným personálem
 • nerespektováním „návodu k použití“, pokud byl předložen

 

Vyřízení reklamace

 1. ​8. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě marného uplynutí této lhůty má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy.
   
 2. 9. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, tedy záruka za jakost, prodávající v něm určí podmínky a rozsah záruky za jakost.
 3. 10.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy slouží příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. K řešení online sporů můžete také využít platformu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

IX. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. 1. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání.
 2. 2. Způsob dodání zboží je určen v objednávce. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži kupujícího a jeho výše bude stanovena v objednávce. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě), riziko vzniku škody na zboží.
   
 3. 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. 4.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Příloha:

 

 

^ Nahoru