Domů / Podmínky vrácení peněz
Výrobci
PORADÍME VÁM S NÁKUPEM

Pořízení pro Vás vhodného zdravotnického přístroje nemusí být vždy jednoduché.

 

Pokud si nejste jistí s výběrem přístroje, zavolejte nám. Máme mnohaleté zkušenosti a jsme odborníky na zdravotnickou techniku.    

AUTORIZOVANÉ METROLOGICKÉ STŘEDISKO

Jsme profesionálové v oboru zdravotnické techniky. Medicton je Autorizované metrologické středisko K 127 a kalibrační laboratoř. Nabízíme též následující služby:

 

  • Ověřování tonometrů
  • Ověřování lékařských teploměrů
  • Metrologické kontroly lékařských vah
  • Kalibrace teploměrů do lednic
  • Další metrologické služby

 

 

Máte-li o některou z uvedených služeb zájem, kontaktujte nás. 

 

Podmínky vrácení peněz

Reklamační řád

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek internetového obchodu www.shop.medicton.cz a upravuje v souladu s ustanoveními občanského zákoníku rozsah, způsob a základní podmínky reklamace vad zboží kupujícím-spotřebitelem. Na kupujícího, který není spotřebitelem, se tento reklamační řád výslovně nevztahuje. V případě kupujícího - spotřebitele (dále jen „kupující“) se použijí kromě tohoto reklamačního řádu též ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění a ustanovení § 1811 a násl. občanského zákoníku.

Úprava práv a povinností kupujícího se dělí na obecnou a zvláštní část. Níže uvedená obecná úprava práv a povinností kupujícího se použije namísto níže uvedené úpravy zvláštní, pouze pokud zvláštní úprava práv a povinností kupujícího určitou záležitost neupravuje. Při reklamaci se proto v případě kupujícího přednostně použije níže uvedená zvláštní úprava.

Reklamační řád upravuje reklamace vad, které se na zboží dodaném kupujícímu vyskytnou v záruční době, a to z důvodu vadného plnění (např. vady při převzetí a v rámci záruky 24 měsíců) nebo v rámci záruky za jakost (např. prodloužená záruka).

Uplatnění reklamace
Reklamaci lze uplatnit na adrese Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6 u pracovníka oprávněného k přijímání reklamací v době od 8:30 do 16:30 v pracovní dny, anebo zasláním e-mailu na servis@medicton.com, a to pokud možno s předáním vadného zboží prodávajícímu, nebo odesláním zboží na shora uvedenou adresu.

K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelnou kopii dokladu o nákupu (fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem) a dále vyplněný formulář >>, v kterém bude popsána závada, příp. navržen způsob vyřízení reklamace.

Náklady reklamace
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. Neuplatní-li kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Náhrada škody
Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

 

Vyřízení reklamace

Ode dne uplatnění reklamace má prodejce maximálně 30 kalendářních dní na vyřízení, měl by se však snažit reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu. Rozhodnout o ní prodejce podle zákona musí ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Jen pokud si reklamace vyžádá odborné posouzení nebo odstraňování vady, může prodejce vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů.

Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Zákonem stanovená délka nebrání dohodě se spotřebitelem na delší lhůtě k vyřízení reklamace. V případě marného uplynutí této lhůty má spotřebitel i právo odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, tedy záruka za jakost, prodávající v něm určí podmínky a rozsah záruky za jakost.

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy slouží příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. K řešení online sporů můžete také využít platformu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.