Domů / Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů
Výrobci
PORADÍME VÁM S NÁKUPEM

Pořízení pro Vás vhodného zdravotnického přístroje nemusí být vždy jednoduché.

 

Pokud si nejste jistí s výběrem přístroje, zavolejte nám. Máme mnohaleté zkušenosti a jsme odborníky na zdravotnickou techniku.    

AUTORIZOVANÉ METROLOGICKÉ STŘEDISKO

Jsme profesionálové v oboru zdravotnické techniky. Medicton je Autorizované metrologické středisko K 127 a kalibrační laboratoř. Nabízíme též následující služby:

 

 • Ověřování tonometrů
 • Ověřování lékařských teploměrů
 • Metrologické kontroly lékařských vah
 • Kalibrace teploměrů do lednic
 • Další metrologické služby

 

 

Máte-li o některou z uvedených služeb zájem, kontaktujte nás. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a nařízení GDPR, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropské unie 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, informuje Medicton Group s.r.o., Jiráskova 609, 572 01 Polička, IČ: 27485391 o zpracovávání osobních údajů a svých právech a povinnostech správce a zpracovatele. Osobní údaje považuje Medicton Group s.r.o. za důvěrné a zachovává o nich mlčenlivost. Klade důraz na bezpečnost při jejich zpracování a dodržování pravidel. 

Jaké údaje zpracováváme? 

Medicton Group s.r.o. provozuje webové stránky, e-shop, dodává zboží a služby.  

Shromažďujeme a zpracováváme údaje o procházení našich webových stránek a e-shopu, a to po přihlášení uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty a další nastavení.  

Při objednání zboží či služeb zpracováváme údaje potřebné k plnění smlouvy a našich zákonných povinností, především záručních podmínek a vedení účetnictví. 

V případě návštěvy našich kanceláří, zpracováváme nahrávky z kamerového systému na základě našeho oprávněného zájmu zajištění bezpečnosti. 

Jakým způsobem a jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány? 

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. 

Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.  

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci a ochraně práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou v souhlasu subjektu údajů. 

Povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů 

Medicton Group s.r.o. jako správce a zpracovatel osobních údajů je povinen: 

 • přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití; tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů; 
 • shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu; 
 • při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektu údajů; 
 • zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů; 
 • zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje správci známé; 
 • poskytnout zdarma na žádost subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů. 

Práva osob – subjektů údajů 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropské unie 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, má subjekt: 

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), tj. zejména právo znát účel zpracování osobních údajů; 
 • právo znát kategorie dotčených osobních údajů; 
 • právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů; 
 • právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy;  
 • právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů; 
 • skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, 
 • právo požadovat po Správci opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR); 
 • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR); 
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR); 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR); 
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR); 
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, jež poskytl Správci (čl. 20 GDPR). 

Pokud si přejete nahlédnout, opravit či smazat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, nebo vznést dotaz ke zpracování, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailové adresy:  GDPR@medicton.com nebo písemným požadavkem zaslaným na adresu: 

Medicton Group s.r.o.
oddělení GDPR
Na Babě 1526/35
160 00 Praha 6 

V případě, kdy by Medicton Group s.r.o. jako správce nebo zpracovatel prováděl zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromí a osobního života subjektu údajů, může dotčená osoba žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, příp. požadovat odstranění závadného stavu a v případě nevyhovění této žádosti má možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, a emailem: posta@uoou.cz. 

 

Toto prohlášení je platné od 25.5.2018